Дата печати
2010
Автор
R.Ə.Mehdiyev
Язык
Azərbaycan
Жанр
Dərslik
Формат
PDF
Fəlsəfə

Bu dərs vəsaitində müstəqil elmifənn və insanlann mənəvi fəaliyyət sahəsi olan fəlsəfənin sistemli şərM, o cümlədən fəlsəfənin mövzusu, onun metodlan, məqsəd və vəzifələri, baza anlayışlan, kateqoriyalan və cərəyanlan haqqında geniş söhbət açılır. Kitabda fəlsəfəyə girişlə yanaşı, fəlsəfənin, o cümlədən Şərq fəlsəfəsinin tarixi, müasir fəlsəfənin əsaslan, habeləiarix fəlsəfəsi və siyasifəlsəfə şərh edilir. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan fəlsəfəsinin problemləri, X lIl-X X əsrlərdə Azərbaycan fəlsəfi fikrinin təşəkkülü ayrıca nəzərdən keçirilir. Nəşr tələbələr, müəllimlər, fəlsəfə problemləri ilə maraqlanan bütün oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kitabın ikinci nəşri aliməktəblərin müəllim və tələbə heyətinin xahişi ilə hazırlanmışdır. Kitab Azərbaycan Respublikast Təhsil Nazirtiyi tərəfindən ali məktəblər üçün dərs vəsaiti kimi tövsiyə olunmuşdur.

Дата печати
2010
Автор
R.Ə.Mehdiyev
Язык
Azərbaycan
Жанр
Dərslik
Формат
PDF