Çap tarixi
2007
Müəllifi
R.M.Quliyev
Dil
Azərbaycan
Janr
Coğrafiya
Format
PDF
Yer quruluşu. Yer quruluşunun elmi əsasları

Dərslikdə torpaq haqqında müasir təlim açıqlanır, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin və onların mühafizəsinin elmi - metodiki əsasları verilir, Azərbaycanda torpaq münasibətlərinin formalaşması tarixinə ekskurs edilir, bu münasibətlərin inkişaf perspektivləri müəyyənləşdirilir. Burada yerquruluşu elminin nəzəri aspektləri tədqiq olunur, müasir yerquruluşunun növü, formaları şərh edilir, Azərbaycanda yerquruluşu sistemi, onun məqsəd və vəzifələri açıqlanır, yerquruluşu sisteminin xarici modelləri öyrənilir. Üçüncü fəsil i.e.n., dos. E.R.İbrahimovla birgə yazılmışdır. Dərslik “AT050000-Yerquruluşu və torpaq kadastrı” istiqaməti üzrə bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Çap tarixi
2007
Müəllifi
R.M.Quliyev
Dil
Azərbaycan
Janr
Coğrafiya
Format
PDF