Çap tarixi
2001
Müəllifi
S.Məmmədova
Dil
Azərbaycan
Janr
Dərslik
Format
PDF
Mədəniyyətşünaslıq

Filologiya elmləri namizədi Sədaqət Məmmədovanın bu kitabında“Mədəniyyətşünaslıq” fəlsəfə elminin müstəqil bir sahəsi kimi təqdimolunur. Kitabda mədəniyyətin formalaşma tarixinə nəzər salınır, dünya vəAzərbaycan filosoflarının irsinə istinadən Azərbaycanda milli-mədənişüurun formalaşması, mədəniyyət və sivilizasiya, dövlət və mədəniyyət,mədəniyyət və cəmiyyət problemlərinin ətraflı şərhi verilir.Dərs vəsaiti əsasən ali məktəblərin bakalavr mərhələsi üçün nəzərdətutulsa da, ondan magistrlər, aspirant və doktorantlar, ümumiyyətləgeniş oxucu kütləsi də istifadə edə bilərlər

Çap tarixi
2001
Müəllifi
S.Məmmədova
Dil
Azərbaycan
Janr
Dərslik
Format
PDF