Çap tarixi
2010
Müəllifi
N.M.Mehdiyev
Dil
Azərbaycan
Janr
Dərslik
Format
PDF
Fizika kursu

Fizika Kursu dərliyində Kinematikanin əsaslari, Dinamika, Iş, güc, enerji, Mexaniki rəqslər və dalğalar, Molekulyar kinetik nəzəriyyə, Termodinamikanın əsasları, Real qazlar, Mayelər və bərk cisimlər, Elektrostatika, Elektrik cərəyanı, Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı, Vakuumda maqnit sahəsi, Mühitdə maqnit sahəsi, Elektromaqnit sahəsi, Elektromaqnit rəqsləri və dalğaları, Işıq hadisələri, Işığın dalğa xassələri, Işığın polyarlaşması, Işığın mühitlə qarşılıqlı təsiri, Kvant optikası, Atomun quruluşu haqda məlumat, Kvant mexanikasının əsasları, Nüvə fizikasının elementləri mövzularına geniş yer verilmişdir.

Çap tarixi
2010
Müəllifi
N.M.Mehdiyev
Dil
Azərbaycan
Janr
Dərslik
Format
PDF