Çap tarixi
2011
Müəllifi
Maarif Yusifov
Dil
Azərbaycan
Janr
Biologiya
Format
PDF
Bitkiçilik

Dərslik ümumdünya əkinçiliyində istifadə olunan mülayim qurşaqların və bir sıra tropik və subtropik plantasiya bitkilərindən olan vacib tarla bitkilərini əhatə edir. Bitkiçilik kursunun belə geniş götürülməsinə səbəb müasir beynəlxalq iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişaf etməsi nəticəsində yaranmış tələblərdir. Ona görə də bu dərslik yalnız kənd təsərrüfatı və başqa ali məktəblərin tələbələrinin deyil, həmçinin geniş aqronomluq qrupunun, bioloqların, coğrafiyaşünasların, əmtəəşünasların və başqa ixtisas sahələri mütəxəssislərinin suallarına cavab verə bilər.

Çap olunmuş bu dərslikdə baxılan və şərh olunan mədəni bitkilər tədris-metodiki baxımından istehsalat əlamətlərinə görə qruplaşdırılmışdır. 

Müəllif imkan çərçivəsində hər bitki üzrə izahatları verərkən iimumi bir qaydaya - ardıcıllığa riayət etmişdir: təsərrüfat əhəmiyyəti və istifadə olunması, becərilmə tarixi, mənbəyi və yayılması (bəzən də müasir istehsalı) botaniki təsnifatı, bioloji xüsusiyyətləri, aqrotexnikasının əsasları. 

Dərsliyin əvvəlində bitkiçiliyin ümumi aqrobioloci əsasları kimi kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə çox qısa, konkret şəkildə torpaq-iqlim şəraiti, bioloji xiisusiyyələri, həmçinin növbəli əkin sistemləri və sairə haqqında məlumatlar verilmişdir.

Çap tarixi
2011
Müəllifi
Maarif Yusifov
Dil
Azərbaycan
Janr
Biologiya
Format
PDF