Bakı Slavyan Universitetinin tələbələri üçün Rus dili dərsliyi (başlanğıc kurs)

...

Русский язык (Содержание)

Dərsliyin bu hissəsində əlavə materiallar və danışıq lügəti verilib.

...

Русский язык (Приложение)

Dərslyin 1-ci hissəsində səslər və hərflər, isim, sifət, əvəzlik, say, fel, feli bağlama, feli sifət, sözönləri, ədat haqqında qrammatik qaydalar və çalışmalar verilib.

...

Русский язык (Часть первая)

Kitabın 2-ci hissəsində söz birləşmələri, sintaktik təhlil haqqında qrammatik qaydalar və çalışmalar verilib.

...

Русский язык (Часть вторая)

Kitabın 3-cü hissəsində cümlə növləri, onun əsas və ikinci dərəcəli üzvləri haqqında, tabeli-tabesiz mürəkkəb cümlələr haqqında qrammatik qaydalar və çalışmalar verilib.

...

Русский язык (Часть третья)

Bəzi sözlər və onların izahı var.

...

Словарь

This book is meant both for the learners and the teachers of Russian.
The name of the book speaks for itself: "A Basic Modern Russian Grammar".
The attention is focused on the facts of Modern Russian language which are
basic, ...

A Basic Modern Russian Grammar

1. The TOEFL iBT is an English language proficiency test. TOEFL tests academic
English language proficiency. For TOEFL, academic English means first year,
college-level English.
2. TOEFL means “test of English as a foreign languag...

Speaking and Writing Strategies for the TOEFL iBT

This Handbook gives an overview of IELTS for teachers, administrators and other users, including staff in receiving organisations such as universities, professional registration boards and employers. It outlines the key features and administrative proc...

IELTS Handbook

This is an introduction to linear algebra. The main part of the book features row operations and
everything is done in terms of the row reduced echelon form and specific algorithms. At the end, the
more abstract notions of vector spaces and li...

Elementary Linear Algebra

İnformatikanın obyekti, EHM-lər və onların nəsilləri, ƏS, tətbiqi proqram təminatı və s. haqqında konspekt

...

İnformatika

-

...

Hangi evreni algılamaktayız

Kitab Tibb Universitetinin tələbələri üçün infeksion xəstəliklər üzrə təsdiq olunmuş tədris proqramı əsasında tərtib olunmuşdur. Burada infeksion proses, infeksion xəstəliklər haqqında ümumi məlumat verilmiş, ölkə patologiyas...

İnfeksion xəstəliklər

Milli iqtisadiyatımız formalaşıb inkişaf etdikcə, onun bazar mahiyyətinin dərk olunması, ölkəmizdə gedən mütərəqqi sosial-iqtisadi inkişaf meylləri genişləndikcə, bu prossesin mahiyyətinin yüksək səviyyədə dərk edilməsinin zəruriliyi daha qab...

İqtisdi nəzəriyyə

Dars vəsaitində idarəetmə fəaliyyətinin sosial-psixoloji qanunauyğunluqları ilə bağlı mövzular yerləşdirilmişdir. Bu mövzularda idarəetmənin nəzəripsixoloji problemləri, idarəetmədə insan amilinin yaradıcı, tənzimləyici və sistemləşdirici funksiya...

İdarəetmə psixologiyası

Maddi istehsala хas оlan əlamətdir ki, о, cəmiyyətin artmaqda оlan tələbatını inkişaf edərək bdəyə bilər. Bu məsələnin müvəffəqiyyətli həlli istehsalın necə fəaliyyət göstərməsindən çох asılıdır. İstehsallar miqyasca genişləndikdə, оnların,...

İstehsalın təşkili əsasları

Dərslikdə neft qaz quyularının qazılması, istismarı, neft və qaz məhsullarının nəqli və s. kimi texnoloji proseslərin optimal idarə edilməsində qarşıya çıxan hidravlik məsələlərin həlli üsulları müasir fiziki kimya, maye və qaz mexanikası, ...

Hidravlika

Həcmi hidravlik maşınlar» (nasoslar və hidravlik mühərriklər) dərsliyində neft-mexanika və neft-mədən ixtisasları üzrə bakalavr və magistr pillələrində təhsil alan tələbələr üçün oxunan mühazirələrin məzmunu verilmişdir...

Həcmi hidravlik maşınlar

Monoqrafiyada gömrük-tarif tənzimlənməsinin anlayışı, gömrük ödəmələrinin maliyyə-hüquqi tənzimlənməsi, habelə Azərbaycan Respublikasının gömrük-tarif siyasətinin əsas istiqamətlərinin hüquqi tənzimlənməsinin nəz...

Gömrük-tarif tənzimləməsi: Maliyyə-hüquqi aspektlər

Dərs vəsaitinin məzmunu “Gömrük işinin təşkili” fənni üzrə ali ixtisas təhsili dövlət standartlanna tam cavab verir. Burada bütün gömrük prosedurları və gömrük ödənişləri, gömrük r...

Gömrük işinin təşkili

Təqdim olunan "Gömrük işinin əsasları" dərsliyi ali məktəb tələbələri üçüh nəzərdə tutulsa da, bu dərslikdən iş adamları, gömrük orqanlarında çalışan məmurlar, həmçinin bu sahə ilə maraqlanan elmi...

Gömrük işinin əsasları

Azərbaycan dövlətinin Avroasiyanm keçid mərkəzində yerləşməsi ölkəmizə marağı başqa ölkələrlə müqayisədə bir neçə dəfə artırır. Bu, ölkə iqtisadyyatı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbayca...

Gömrük fəaliyyətinin iqtisadiyyatı

Bu kitab german dilçiliyinin sistem və struktur xüsusiyyətlərini müasir dilçilik və çağdaş germanistika baxımından şərh edir. Kitabda müəlif bu sahədə son illərin nəşrlərini təhlil etməklə elmi-ədəbiyyata öz tənqidi ...

German dilçiliyinə giriş

Dərs vəsaiti Ali məktəblərin TEMPUS proqramı əsasında bakalavr pilləsində, eləcə də digər mühəndis ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vəsaitdən magistrantlar, aspirantlar və uyğun ixtisas sahəsində m&...

Fizika məsələləri(Mexanika və molekulyar fizika)

Kompüter, istifadəcilərdən aldığı əmrlərlə verilənlər (informasiya) üzərində hesabi və məntiqi əməliyyatları yerinə yetirən, yadda saxlayan və saxladığı informasiyaları istənilən zaman ötürə və əks etdirə bilən enektron rəqəmsal maşındaı...

Fərdi kompüterlər

Bu dərs vəsaitində müstəqil elmifənn və insanlann mənəvi fəaliyyət sahəsi olan fəlsəfənin sistemli şərM, o cümlədən fəlsəfənin mövzusu, onun metodlan, məqsəd və vəzifələri, baza anlayışlan, kateqoriyalan və cərəyanlan haqqında geniş söhb...

Fəlsəfə

Dərslik mövcud proqram əsasında yazılaraq «Etika»nın əsas mövzularının əksəriyyətini əhatə edir. İncəsənət təmayüllü ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulan bu dərslik geniş oxucu kütləsinin də mü...

Etika

Dərslikdə ümumi epidemiologiyanın bütün bölmələri əhatə olunmuşdur: epidemik proses haqqında təlim, dezinfeksiya, sterilizasiya, dezinseksiya, deratizasiya, yoluxucu xəstəliklərin profilaktikası, epidemioloji nəzarət, ocaqda aparılan əks...

Epidemiologiya

Monoqrafiya bazar münasibətləri şəraitində, Azərbaycanın yanacaq sənayesinin iqtisadi problemlərinə, sahədə islahatlar prosesinin təkmilləşdirilməsi və dərinləşdirilməsinə həsr edilmişdir. Yanacaq energetika kompleksində çalışan mütəxəssisl...

Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində

Oxucuların diqqətinə təqdim edilən bu kitabda Azərbaycan dilində ilk dəfə olaraq geosiyasətin elm sahəsi kimi meydana gəlməsi, əsas anlayışlarının yaranması, formalaşması və inkişafının tarixşünaslığına nəzər salınır, onun nəzəri mənbələri, qanunauyğun...

Geosiyasət

Dərslikdə geofizika mühəndisliyi ixtisaslaşması üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələrinə elektrotexnika, radiotexnika və elektronikaya dair müfəssəl nəzəri və praktiki məlumat verilir. Dərslikdə bir-biri ilə əlaqədar fənlər müvafiq ardıc...

Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika

Təqdim olunan bu kitab, yəni «Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsasları» kitabı beş fəsildən və 48 pa-raqrafdan ibarətdir.

Kitabın birinci fəsilində hadisələr və onların ehtimalı məsələsinə baxılmışdır. Burada bir neç...

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsasları

Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi qiymətləndirmə fəaliyyətinin ümumi praktiki əsaslarını təşkil edir. Bütün əmlak növlərinin bilavasitə daşınmaz əmlakla o cümlədən torpaq resursları ilə bağlılığı, vahid əmlak kompleksini təşkil et...

Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi

Dərsliк üç bölmədən ibаrətdir. Birinci bölmədə аltı fəsildə bərk maddələrin elektrik keçirməsi, inteqral sxemlərin hazırlanmasinda istifadə olunan əsas texnoloji əməliyyatlar, inteqral sxemlərin passiv elementləri, inteqral sxem...

Cihaz elementlərinin hazırlanma texnologiyası

Hər bir dövlətin iqtisadi sistemi istehsalın sabit inkişafını və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsini təmin etməlidir. Sabit iqtisadiyyat isə güclü dövlətin başlıca təminatçısıdır. Bu baxımdan ölkənin bir çox ...

Büdcə sistemi

Yer üzündə bütün maddi və mənəvi mədəniyyətin, ictimai formaların yaradıcısı və müəyyən edicisi insandır. İnsan fiziki və mənəvi, təbii və sosial, irsi və həyatda əldə edilənlərin vəhdətindən ibarət canlı bir sistemdir. İnsanı istiq...

Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi

Dərslikdən Biznes və reklam sahəsində Menecmentin məqsəd və vəzifələri, reklam fəaliyyətinin strateji planlaşdırılması və subyektləri nəzərdən keçirilmişdir. Müxtəlif reklam kampaniyalarmın səmərəliyinin qiymətləndirilməsi və reklam büdcəsi...

Biznes və Reklam

Dərs vəsaiti ümumi fizika kursunun “Atom və nüvə fizikası” bölməsinə aid məsələ və müvafiq testlərin həllinə həsr olunmuşdur. Təklif olunan bütün məsələ və testlər Bakalavr pilləsi üçün mövcud ...

Atom və nüvə fizikası

Antiböhranlı idarəetmə məhfumu yaxın vaxtlarda meydana gəlmişdir.Çoxları belə hesab edir ki, onun yaranmasına səbəb Sovet İttifaqının dağılması, Rusiya başda olmaqla keçmiş sovet respublikalarında iqtisadi islahatlar və bu ölkələrin ...

Antiböhranlı idarəetmə

Bakı Biznes Universitetinin tələbələri üçün Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 08.04.2010-cu ildə təsdiq olunmuş “Ali riyaziyyat” proqramı əsasında yazılmış bu dərsvəsaitinin II hissəsində matrislər, determinantlar, ...

Ali riyaziyyat II hissə

Bakı Biznes Universitetinin tələbələri üçün Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 08.04.2010-ci ildə təsdiq olunmuş “Ali riyaziyyat” proqramı əsasında yazılmış bu dərs vəsaiti I hissəsində Çoxluqlar, çoxlu...

Ali riyaziyyat I hissə

"Elektron texnikası" istiqaməti üzrə tədris olunan "Analoq elektronikası" fənninin proqramı əsasında yazılmışdır. Vəsaitdə aktiv süzgəc ve manqalardan Batter-vort, Çebişev, invers Çebişev və elliptik növlərin...

Aktiv süzgəclər. Ötürmə funksiyalarının təhlili və elektrik sxemlərinin hesablanması

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı və yüksəlməsi əhəmiyyətli dərəcədə səmərəli investisiya fəaliyyətindən asılıdır. Uzunmüddətli dövrlərdə müəssisələrin səmərəli fəaliyyəti, onların yüksək inkişaf tempinin təminatı və rəqabət qabi...

İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili

Milli iqtisadiyatımız formalaşıb inkişaf etdikcə, onun bazar mahiyyətinin dərk olunması, ölkəmizdə gedən mütərəqqi sosial-iqtisadi inkişaf meylləri genişləndikcə, bu prossesin mahiyyətinin yüksək səviyyədə dərk edilməsinin zəruriliyi daha qab...

İqtisadi nəzəriyyə

Maddi istehsala хas оlan əlamətdir ki, о, cəmiyyətin artmaqda оlan tələbatını inkişaf edərək bdəyə bilər. Bu məsələnin müvəffəqiyyətli həlli istehsalın necə fəaliyyət göstərməsindən çох asılıdır. İstehsallar miqyasca genişləndikdə, оnların,...

İstehsalın təşkili əsasları

И.В.Курлова – автор ряда пособий по русскому языку как иностранному. Основной целью разработок И.В.Курловой в области методики стало приближение текстового наполнения учебных пособий к естественной коммуникации и разговорной речи с целью более активно...

Начинаем читать по-русски!

Dərslik maliyyə bazarlarının müasir strukturu və inkişaf xüsusiyyətləri haqqında tam təsəvvür yaradır və onu bu sahədə sanballı mənbə hesab etmək olar. Burada maliyyə bazarları problemlərinin öyrənilməsi üçün zəruri olan...

Maliyyə bazarları

Dərs vəsaitində maliyyə menecmentinin məqsəd və vəzifələri, iqtisadi proseslərdə onun yeri və rolu verilmişdir. Burada müəssisə səviyyəsində maliyyənin idarə edilməsinin əsas məsələləri, xüsusilə müəssisənin əmlakı və kapitalından istifadənin...

Maliyyə menecmenti

Azərbaycan dilində ilk dəfə yazılmış orijinal "Mamalıq" dərsliyində müasir mamalığın mühüm problemləri tədris proqramına müvafiq şəkildə şərh edilmişdir. Dərslik Azərbaycan Tibb Universiteti üçün nəzərdə tutuld...

Mamalıq

Bu kitabda marketinqin tanınmış klassiki Filip Kotler özünün ən məşhur əsəri olan «Marketinq menecment»in ən əhəmiyyətli və maraqlı mövzularını qısa formada təqdim etmişdir. Müəllif əsərin tamılığını və tutumluluğunu, di...

Marketinq menecment

Kitabda marketinq tədqiqatlarınm mahiyyəti, onun elmi-metodiki əsaslan, apanima qaydası və təşkili məsələləri izah olunmuşdur. Marketinq tədqiqatları prosesinin hər bir mərhələsi dərs vəsaitində ayınca mövzu kimi işıqlandınimışdır. Bununla yanaşı, dərs...

Marketinq tədqiqatları

Dərs vəsaiti marketinq strategiyalarına və marketinq fəaliyyətinin səmərəli idarə edilməsi problemlərinə həsr edilmişdir. Müəssisənin idarə edilməsi sistemində marketinqin mövqeyi əsaslandu-ılmış, marketinqin idarə edilməsinin araşdırma üsull...

Marketinqin idarə olunması

Filologiya elmləri namizədi Sədaqət Məmmədovanın bu kitabında“Mədəniyyətşünaslıq” fəlsəfə elminin müstəqil bir sahəsi kimi təqdimolunur. Kitabda mədəniyyətin formalaşma tarixinə nəzər salınır, dünya vəAzərbaycan filosoflarının irs...

Mədəniyyətşünaslıq

Fizika Kursu dərliyində Kinematikanin əsaslari, Dinamika, Iş, güc, enerji, Mexaniki rəqslər və dalğalar, Molekulyar kinetik nəzəriyyə, Termodinamikanın əsasları, Real qazlar, Mayelər və bərk cisimlər, Elektrostatika, Elektrik cərəyanı, Müxtəlif m&...

Fizika kursu

Kitab menecmentin əsaslanna həsr olunmuş və ali məktəblərdə tədris olunan "Menecment" kursunun dövlət proqramına uyğun yazılmışdır. Kitab ali məktəb tələbələri, sahibkarlar, təsəiTüfat rəhbərləri və idarəetmə sahəsində çalışan m&u...

Menecment

Metodik göstəriş metal və ərintilərin elektrik xassələrinin öyrənilməsinə və elektrik müqavimətinin ölçülməsi metodlarına həsr edilmişdir. Bu üsul metal və ərintilərdə faza çevrilmələrini, incə quruluş qüsurl...

Metal və ərintilərin elektrik xassələrinin fiziki tədqiqat metodları

Dərslikdə müasir Azərbaycan ədəbi dili anlayışı, müasir Azərbaycan ədəbi dili fənni və onun başqa elmlərlə əlaqəsi, müasir Azərbaycan ədəbi dili fənninin şöbələrində öyrənilən məsələlər şərh olunur.

Fonetika, onun məqsəd v...

Müasir Azərbaycan dili

Dərs vəsaitinin II hissəsində qrammatika sahəsi, morfologiya və sintaksis şöbələri, bu şöbələrin tədqiqat obyektinə daxil olan bütün məsələlər: nitq hissələri, onlara aid olan kateqoriyalar, nitq hissələrinin quruluş xüsusiyyətləri,...

Müasir Azərbaycan dili (2-ci hissə)

Dərslikdə neftyığılan və neftsaxlayan terminalların növləri, onların hidravliki və statiki hesablanması, neft boru kəmərlərinin layihələndirilməsi verilmişdir. Relyefdən asılı olmayaraq rast gəlinən ərazilərdən boru kəmərləri trassasının keçiril...

Neftyığılan, nəql edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları

Dərslikdə müasir dövrdə nəqliyyat hüququnun anlayışı, onun predmeti, mənbələri, subinstitutlan və hüquq sistemində tutduğu yer, habelə nəqliyyat müqavilələrinin ümumi hüqüqu xarakteristikası və sistemi, daşıma mü...

Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat hüququ

Kitabda müasir telekommunikasiya şəbəkələrində geniş tətbiq olunan rəqəmli kommutasiya sistemləri (RKS), kommutasiya sahələrinin yaranma prinsipi və təsnifatı, rəqəmli kommutasiyada idarəetmə və siqnallaşma, abunəçi interfeysi, proqram təminatı,...

Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri

Hazırda xarici iqtisadi əlaqələrin durmadan genişləndiyi bir dövrdə məhsulun və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, xarici bazara çıxarılan və ölkəyə idxal edilən məhsullar insanların həyatı, sağ...

Sertifikatlaşdırmanın əsasları

Dərslik respublikanın universitetlərinin fizika fakültələrinin tələbələri üçün "Atom fizikası" fənni üzrə təklif olunmuş proqrama uyğun yazılmışdır. Dərslikdə atom fizikasının yaranma tarixi xroniki ardıcıllıqla şərh edi...

Atom fizikası

Dərslik azərbaycan dilində sinoptik meteorologiyadan bəhs edən geniş həcmdə yazılmış ilk tədris vəsaitidir. Burada sinoptik meteorologiyada istifadə olunan xəritələrin təhlil qaydaları, sinoptik proseslərin yaranma mexanizmləri və proqnozunun qanunauyğunluq...

Sinoptik meterologiya

Dərs vəsaitində “İqtisadi diplomatiya”nın aydın şəkildə izahı üçün op­timal mühazirə materiallarından istifadə edilmiş və gələ­cək dövr ər­zin­də perspektiv inkişafı üçün tədqiqatlar ap...

İqtisadi diplomatiya

Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatına dair yazılmiş dərs vəsaitindən ali məktəblərin iqtisad yönümlü bakalavr pilləsində oxuyan tələbələr, magistrantlar, aspirantlar, təbiətin mühafizəsi sahəsində çalışan mütəxəsislər də isti...

Təbətdən istifadənin iqtisadiyyatı

Geologiya çox qədim, dərin məzmunlu, cəmiyyətin faydalı qazıntılarla təmin olunması yollarını göstərən elmdir. Yunanca Yer haqqında elm deməkdir. İlk geoloji məlumatlar qədim Misirdə, Çində, Hindistanda meydana gəlmişdir. Bu elm sahəsi Ye...

Ümumi və tarix geologiya

Müasir zamanda kompyuter təhsili almış iş qüvvəsinə duyulan ehtiyac artmaqdadır. Fərdlərin gündəlik həyatlarını davam etdirə bilmələri üçün kompyuter təhsillərinin olması vacib bir amilə çevrilmişdir. Hər hansı sahədə ...

Tətbiqi proqramlar

Bu mühazirələr toplusunda Tibbi biliklərin əsasları fənni,onun vəzifələri, İnsan orqanizminin inkişafı haqqında, Sağlamlıq və xəstəlik, Tipik patoloji proseslərin bəzi formaları, İstinad hərəkət aparatı və onun xəstəlikləri, Qan sistemi və onun xəstəli...

Tibbi biliklərin əsasları

Dərs vəsaiti 050630 – “Mexanika mühəndisliyi” ixtisası (proqramı) üzrə bakalavr hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuş, “Tribotexniki avadanlıq və vasitələr” fənninin tədris proqramına müvafiq olaraq ya...

Tribotexniki avadanlıq və vasitələr

Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali texniki universitetlər üçün təsdiq edilıııiş «Ümuıııi fizika kursu» proqramına uyğun yazılmışdır.

Dərslikdə ümumi fizika kursunun mexaııika-mole...

Ümumi fizika kursu

«Vergi sistemi» dərsliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müəyyən etdiyi Dövlət standartlarına, müvafiq təhsil proqram- ianna uyğun olaraq hazırlanmış və «İqtisadiyyat», «Maliyyə», «Mü...

Vergi sistemi

Dərslikdə Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, vergi qanunvericiliyi və vergi inzibatçılığı, hüquqi biliklərin əsasları və digər mövzular haqqında məlumat verilmişdir. Dərslik Azərbaycan Respublikası Vergilər...

Vergiyə giriş

“Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili” adlı dərslik Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tarixində yenilik kimi qiymətləndirilə bilər. Dərslikdə xarici ölkələrin mədəni fəaliyyətinə müqayisəli şəki...

Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili

Dərslikdə torpaq haqqında müasir təlim açıqlanır, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin və onların mühafizəsinin elmi - metodiki əsasları verilir, Azərbaycanda torpaq münasibətlərinin formalaşması tarixinə ekskurs edilir, bu m&uu...

Yer quruluşu. Yer quruluşunun elmi əsasları

Dərslikdə yeraltı suların hərəkət nəzəriyyəsi:süzülmənin fiziki-riyazi əsaslan, süzülmə ilə bağlı məsələlərin həlli üsulları, təcrübə-süzülmə işlərinin nəzəri əsasları və s. haqqında bəhs cdilir. Əsas diqqət hidrogeol...

Yeraltı suların dinamikası

Ana dilimizdə ilk dəfə çap olunan bu dərslikdə tələbələri vətənimizə həm coğrafi, həm də tarixi keçmiş baxımından çox yaxın olan ölkələr ilə yaxından tanış etmək məqsədi güdür. Üç hissədən ibarət olan kitabın ...

Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin sosial və iqtisadi coğrafiyası

TURİZMİN ƏSASLARI. Dərslik. Azərbaycan dilində. “Turizmin əsasları” adlı dərslik Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tarixində yenilik kimi qiymətləndirilə bilər. Dərslikdə turizm sahəsinə kompleks şəkildə yanaşılmış, ...

Turizmin əsasları

“Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları” kitabı yeddi hissədən, 43 fəsildən, 120 paraqrafdan ibarətdir. Kitabın giriş hissəsində torpaqşünaslıq elminin predmeti, elmi-nəzəri əsasları, tədqiqat metodları, dünyada və həm&c...

Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları

Dərslikdə su ehtiyatlari və onun keyfiyyəti barədə geniş məlumat verməklə su ehtiyatlarindan kompleks istifadə olunmasi, inteqrasiyali idarə edilməsi və mühafizəsi barədə müfəssəl izahatlar verilmişdir. Su ehtiyatlarinin kompleks istifadəsində əsa...

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması

В учебнике освещаются вопросы возникновения геополитики как научной сферы, рассматриваются история возникновения, формирования и развития ее основных понятий, анализируются взгляды представителей классической геополитики и современных исследователей в связи...

Геополитика

XV əsrin II yarısında Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələrinə həsr edilmiş bu kitabda Ağqoyunluların hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrini doğuran tarixi şərait, Qərb ölkələri ilə diplomat...

Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri

Kitabda Kiçik Qafqaz regionunun Azərbayacan Respublikasıhissəsində (Naxçıvan Muxtar Respublikası istisna olmaqla) yerləşən faydalı qazıntı yataqları, onların geologiyası, genezisi ilə yanaşı faydalı qazıntı kütləsinin ehtiyyatı haqqında m...

Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları

Geomorfologiya və dördüncü dövr çöküntülərinin geologiyası dərsliyi BDU Geologiya fakultəsinin Metodik Şurasında təsdiq edilmiş program əsasında yazılmışdır.Kitabın geomorfologiya hissəsində Yerin əsas relyef formal...

Geomorfologiya və dördüncü dövr çöküntülərinin geologiyası

Kitabda dünyada, o cümlədən Azərbaycanda ekologiya elminin inkişaf tarixi, müxtəlif səviyyələrdə (populyasiya, biosenoz, ekosistem, biosfer) təbii sistemlərin funksiyalarının əsas qanunauyğunluqları, insan ekologiyası; insan tərəfindən təbii ...

Ekologiya, ətraf mühit və insan

Dərslikdə ayn-ayrı ölkə və regionlarda məhsuldar qüvvələrin istehsalın inkişafında rolu və əhəmiyyəti araşdırılır, onun yerləşdirilməsinin qanunauyğunluqlarına, prinsiplərinə, amillərinə və metodlarına diqqət yetirilir. İnkişaf etmiş və inkişafda ...

Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

Dərs vəsaiti antik dövrdən başlayaraq Yеrin fоrması, ölçüləri, хəritələşdirilməsi, səyyahlar və оnların kəşfləri, kəşflərin dünya хəritələrinin təkmilləşdirilməsində əhəmiyyəti, həmçinin Azərbaycan alimlərinin cоğrafiya еlm...

Coğrafi kəşflərin tarixi və səyyahlar

Dərs vəsаitində bioеkologiyаnın müаsir problеmləri, еkoloji еlmi istiqаmətləri və dаyаnıqlı informаsiyа çərçivəsi üzrə təhlillər аpаrılmışdır. Vəsаit аli məktəb, ortа ixtisаs müəllimləri və tələbələri üçün nəzər...

Bio ekologiya:Arealogiyası, dayanıqlı modeli

Beynəlxalq turizm nisbətən yeni fənn olduğundan, onun tədrisinə lazım olan və müasir tələblərə cavab verən dərslik, dərs vəsaitləri və b. köməkçi materiallar demək olar ki, yoxdur. Bunu nəzərə alan müəlliflər bu fənnə dair dərs vəsaiti...

Beynəlxalq turizmin coğrafiyası

Dərs vəsatində Azərbaycanın Şərqi Asiya ölkələrilə mədəni münasibətləri ictimai, sosial və mədəni hadisə olan «beynəlxalq mədəni əlaqələr» kontekstindən, tarixilik və müasirlik baxımından hərtərəfli təhlil olunur. Professor Maral ...

Azərbaycanın Şərqi Asiya ölkələri ilə mədəni əlaqələri

Azərbaycan Tarixi Atlası ölkəmizin tarixini öyrənənlər üçün kartoqrafik vəsait kimi nəzərdə tutulmuşdur. Atlasin xüsusi məzmunu Azarbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Tarix institutunun direktoru pr...

Azərbaycan tarixi atlası

Dərslikdə Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi, sərhədləri, sahəsi, oroqrafiyası, geoloji və geomorfoloji qruluşu, faydalı qazıntıları, nəhayət iqlimi, daxili suları, torpaq, bitki örtüyü və heyvanlar aləmindən bəhs olunur. Əvvəlki...

Azərbaycanın fiziki coğrafiyası

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, BDU Astrofizika kafedrasının professoru N.Z.İsmayılovun yazdığı bu dərs vəsaitində atmosferdənkənar astronomiyanın əsas xüsusiyyətləri, tədqiqat metodları, bu sahədə aparılan elmi tədqiqatların xarakteri və alınmış m&...

Atmosferdən kənar astronomiya

Yer qabığının dərin qatlarında tükənməz qiymətli sərvətlər mövcuddur. Bu sərvətlərin yerləşdiyi yerləri dəqiq təyin etmək məqsədi ilə alimlər axır bir neçə on ildir ki, dəqiq təbiət elimlərini birləşdirərək böyük sıçrayışla...

Geofiziki kəşfiyyat üsulları

Dərslikdə Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin (CİS) yaranması, əsas ideyası və mahiyyəti şərh olunmuşdur. CİS mühitində coğrafi obyektlərin verilməsi, verilənlər bazasının yaradılması şərtləri, məlumatların formatları, təhlil imkanları misallarla izah ol...

Coğrafi informasiya sistemləri

Biyofizik fiziksel ilke ve yöntemlerin biyolojik sistemlere uygulandığı bir bilim dalıdır. Bu tanıma göre, daha ondokuzuncu yüzyılda biyolojik olaylara eğilirken klasik fiziğe yaptıkları büyük katkılarla ölümsüzleşen ...

Biofizik dərs notları

Dərs vəsаitində bioеkologiyаnın müаsir problеmləri, еkoloji еlmi istiqаmətləri və dаyаnıqlı informаsiyа çərçivəsi üzrə təhlillər аpаrılmışdır. Vəsаit аli məktəb, ortа ixtisаs müəllimləri və tələbələri üçün nəzər...

Bioekologiya

Dərs vəsaiti BDU-nun botanika kafedrasında tədris olunan «Ali bitkilərin sistematikası» fənninin proqramına əsasən yazılmış, dünya ədəbiyyatlarına və Beynəlxalq nomenklaturaya əsasən tərtib edilmişdir. Kitabda hər məşğələnin məqsədi, işin y...

Ali bitkilərin sistematikasından laboratoriya məşğələləri

Dərs vəsaitində Reptililərin ekologiyasına - sistematikasına, yayılmasına, biosenozda və insan həyatında roluna və s. dair materiallarla yanaşı, onların müasir durumu və mühafizə problemləri öz əksini tapmışdır.

Vəsait ali məktəblər...

Repitilərin ekologiyası

Dərs vəsaitində Radiobiologiyanın yaranma və bir elm kimi formalaşma tarixi xronoloji ardıcıllıqla verilmiş, əsas radiobioloji anlayışlar və onların vahidləri haqqında ətraflı məlumatlar verilmiş, radiasiya dozimetriyası, radiasiya səviyyəsinə nəzarət ü...

Radiobiologiya

Bu vəsaitdə "bakteriyaların artımı, inkişafı və fiziologiyası" üzrə təcrübi tapşırıqlar aşağıdakı bölmələr üzrə verilmişdir: mikroorqanizmlərin artımı və inkişaf prosesinə qidalı mühitin tərkib hissələrinin təsiri, mikro-o...

Mikrobioloji təcrübələrə aid tapşırıqlar

Azərbaycan dilində ilk dəfə yazılan bu dərslikdə, göbələklərin fiziologiyasının ən mühüm problemlərinə aid müasir məlumatlar verilmişdir. Dərslikdə, göbələklərin hüceyrəvi quruluşu, qidalanmaları, metabolizmi, su rejimi, bö...

Mikologiya

Dərslikdə insan və heyvan fiziologiyasının aşağıda adları verilmiş əsas bölmələrinə aid müasir məlumatlar verilmişdir.

Bakalavr pilləsində oxuyan tələbələr üçün biologiyanın əsas bölmələrindən biri hesab edilən &laq...

İnsan və heyvan fiziologiyası 2-ci hissə

Dərslikdə insan və heyvan fiziologiyasının aşağıda adları verilmiş əsas bölmələrinə aidmüasir məlumatlar verilmişdir.Bakalavr pilləsində oxuyan tələbələr üçün biologiyanın əsas bölmələrindən biri hesab edilən«İnsan və h...

İnsan və heyvan fiziologiyası 1-ci hissə

Əsərdə insan ekologiyası: təbii-ekoloji amillərin qarşılıqlı nisbəti eyni zamanda antropogen fəaliyyətin nəticəsi kimi yaranmış ekoloji gərginlik və genafondun məhvi təhlükəsi problemləri araşdırılmışdır. İnsanın sosiallaşması ekoloji etikanın formalaş...

İnsan ekologiyası

Sitologiya, histologiya və embriologiya orqanizmi təşkil edən hüceyrə, toxuma, orqanların inkişafını, funksiyalarını və incə quruluşunu öyrənir. Fənn protoplazmanın quruluşunu, maddələr mübadiləsini, hüceyrə, toxuma, orqanların funksiona...

Ümumi histologiya, sitologiya və embrologiyanın əsasları

Təqdim edilən dərs vəsaiti AR təhsil nazirliyinin 46-22-44 07/17 saylı əmri ilə təsdiq etdiyi bakalavr təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulan program əsasında tərtib edilmişdir. Dərs vəsaiti 5 fəsildən ibarət olub, I fəsil hüceyrənin &oum...

Sitologiya

Kitabçada biologiya ilə bağlı bir çox elmi fikirlərin 1400 il bundan əvvəl müqəddəs Qurani-Kərimdə verilməsi göstərilir. Bu fikirlər təkamül təlimi, embriologiya, klonlaşdırma, insan anatomiyası və fiziologiyası, dermatologiya, ...

Qurani kərimdə bioloji fikirlər

Onurğalı heyvanların ekologiyası təhsilin biologiya istiqaməti üzrə bakalavr pilləsində tədris olunur. İlk dəfə nəşr edilən bu dərslik BDU-nin planına və respublikamızda keçirilən tədris islahatlarının tələblərinə uyğundur. Dərslikdə onurğalı he...

Onurğalı heyvanların ekologiyası

Canlı türlerinin oluşumu ve evrimi konusundaki popüler tartışmaların, örneğin izafiyet teorisi hakkındaki tartışmalardan çok daha yoğun ve her zaman güncel olmasının basit bir nedeni vardır. Einstein’ın teorisi insanlar hakk...

Türlerin kökeni

Biоlоgiyadan magistratura pilləsinin tədrisi planında «Biоlоgiyanın inkişaf tariхi və mеtоdоlоgiyası» adlı fənn daхil еdilmişdir. Vəsait fənnin tədrisi kеyfiyyətini artırmaq və tələbələrin təlim fəaliyyətini yüksəltmək məqsədilə yazılmışdır...

Biоlоgiyanın İnkişaf Tariхi Və Mеtоdоlоgiyası

Kitabda Abşeron yarımadasının, landşaftı, floristik, geoloji və paleontoloji təbiət abidələri, onların ərazi üzrə paylanması, nadir və nəsli kəsilməkdə olan canlıları haqqında sistemli şəkildə məlumatlar verilmişdir. Eyni zamanda Azərbaycan florasına x...

Bioloji Müxtəliflik: Abşeron Yarımadasının Tarixi Abidələri

Dərslik ümumdünya əkinçiliyində istifadə olunan mülayim qurşaqların və bir sıra tropik və subtropik plantasiya bitkilərindən olan vacib tarla bitkilərini əhatə edir. Bitkiçilik kursunun belə geniş götürülməsinə sə...

Bitkiçilik

Oxucuların ixtiyarına verilən praktikum 10 fəsildən ibarət olub «İnsan və heyvan fiziologiyası» kursu üzrə elmi araşdırmaların obyekti olan insan və heyvanda baş verən fizioloji proseslərin geniş və hərtərəfli öyrənilməsi üç...

İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum

Kitabda Azərbaycan Respublikası ərazisində yayılmış nadir, nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan 216 növ heyvan, onların yayılması, həyat tərzi, sayı, azalma tendensiyaları haqqında məlumat verilib. 

...

Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı Fauna