Bu şirkət haqqında məlumat
Əlaqə vasitələri
Telefon: 
0125051414
Ünvan: 
ARTIM Layihə Məkanı, İçərişəhər, Kiçik Qala küç.,5
ARTIM Rəssamlarla görüş


YARAT Müasir İncəsənət Məkanı ARTIM Layihə Məkanında rəssamlar Lesli Conson (İsveç/ABŞ) və Cozefina Poş ilə (İsveç) görüşə dəvət edir.

28 iyun, 19:00
ARTIM Layihə Məkanı (İçərişəhər, Kiçik Qala küç., 5)
Giriş sərbəstdir

Lesli Conson və Cozefina Poş öz təcrübələri, həmçinin onların ilk birgə layihəsi olan, 2018-ci ildə, 3-cü Tiflis Triennalesi çərçivəsində Tiflis və Qori şəhərlərində yaratdıqları və müxtəlif konkret məqamlara əsaslanan "Gücün metamorfozu" adlı əsəri haqqında müzakirə aparacaqlar. Rəssamlar, Qoridə yerləşən köhnə elektrik trolleybus transformator stansiyasından heykəl yaratmışdılar. Bu heykəl ictimaiyyətdə dəyişikliklərin və transformasiya proseslərini vurğulayır. Bina, qədim ipək yolunun günəş yoluna çevrilməsinin təzahürü olaraq külək və günəş enerjisini istifadə etməklə heykəli işıqlandıraraq kölgə və işıq tamaşasına çevrilir.

Tədbir IASPIS – İsveç İncəsənət Qrantlar Komitəsinin və Langmanska Mədəniyyət Fondunun Beynəlxalq İncəsənət və Tətbiqi Sənəti Proqramının dəstəyi ilə keçiriləcək.

Lesli Conson (İsveç/ABŞ ) müxtəlif mövzular və hadisələrə aid təcrübəsini mətn və vizual incəsənətdə fərqli materiallar, texnikalar və metodlar vasitəsilə bölüşür. Onun əsərləri sifariş olunmuş ictimai heykəllərdən tutmuş, açıqcalara qədər müxtəlif ifadə vasitələrini əhatə edir. Yumor onun yaradıcılığının əsas strategiyasıdır. 1989-cu ildən İsveçrədə yaşayaraq, o həmçinin Höteborqda yerləşən Galleri Box qalereyasında daşınmaz əmlak bazarına aid tematik sərgilərin kuratoru kimi çalışır. O, Bohuslan (KKV) Collective Workshop üzvü və Höteborq Universitetin professor və tədqiqatçısıdır.

Cozefina Poş heykəltəraşlığın geniş sahəsində çalışan rəssamdır. Onun konkret hadisələrə əsaslanan təcrübəsi və tədqiqatları ətraf mühit və dayanıqlı inkişaf mövzularına şamil olunur. Bu təcrübə maddi mövzuları araşdırmaqla, heykəltəraşlıq, yeni mediaya və ictimai iş ilə sərhəddə yerləşir. Cozefina Poş Valand Academy Universitetinin aktiv kuratoru, aktivisti və mühazirəçisi, Snowball Cultural Productions təsisçisi və həmçinin İsveç Heykəltəraşlar Assosiyasiyasının üzvüdür.

ARTIM haqqında
YARAT Bakı şəhərində ARTIM layihəsinin məkanlarının genişlənməsini elan etməkdən böyük məmnunluq duyur. Diqqətimizi YARAT missiyasının əsas qayəsini təşkil edən qeyri-kommersiya fəaliyyətimizə yönləndirərək YAY qalereya məkanını şəhər daxilində rəssamlıq təcrübələrinin inkişaf etdirilməsi üçün ixtisaslaşmış ikinci mərkəz kimi istifadə etməyi qərara aldıq.

Azərbaycan dilində "paylaş" mənasını verən YAY qarşımıza qoyduğumuz ölkəmizdə rəssamların incəsənət infrastukturunun təkmilləşdirilməsi öhdəliyinin bir hissəsi kimi 2012-ci ildə təsis edilmişdir. Buradakı incəsənət səhnəsi getdikcə özünü daha çox təsdiqlədiyindən biz indi bu qalareya modelindən kənara çıxaraq həm yerli, həm də beynəlxalqsəviyyəli rəssamların inkişafını və təcrübə keçmələrini təmin etməyə hazır olduğumuzu hiss edirik.

Təsis olunduğu 2015-ci ildən etibarən ARTIM (yəni "tərəqqi") azərbaycanlı incəsənət peşəkarlarının və YARAT Rezidentura Proqramından olan beynəlxalqsəviyyəli rəssamların eksperimental təcrübələrini və yeni işlərini nümayiş etdirir. Bakıda İçəri Şəhərdə yerləşən bu məkanda çoxsaylı kiçikmiqyaslı layihələr nümayiş etdirilməklə yanaşı, yeni ideyalar və əsərlər yaratmaq üçün gənc rəssamların seminarlar və gündəlik studiya təcrübələrinə qatılmasına imkan verən proqram – ARTIM Lab layihəsi təşkil edilmişdir; ikinci məkanın açılması ilə bu təşəbbüslərin daha geniş miqyasda davam etdirmək imkanımızın yaranmasını bildirməkdən böyük qürur hissi duyuruq.

Ünvan: ARTIM Layihə Məkanı, İçərişəhər, Kiçik Qala küç.,5
İş rejimi: Çərşənbə axşamı – Bazar, 12:00 – 20:00
Ətraflı məlumat üçün: www.yarat.az; 0125051414

_______
Пространство Современного Искусства YARAT приглашает на встречу с художниками Лесли Джонсон (Швеция/США) и Джозефиной Пош (Швеция) в Проектном Пространстве ARTIM.

28 июня, 19:00
Проектное Пространство ARTIM (Ичеришехер, ул. Кичик Гала 5)
Вход свободный

Лесли Джонсон и Джозефина Пош представят свою практику и расскажут о первом совместном проекте «Метаморфоза власти», которая представляет собой художественную работу по конкретной ситуации в Гори и Тбилиси как часть третьей Тифлисской Триеналле в Грузии (2018). Художники возобновили старую электрическую троллейбусную трансформаторную станцию как скульптуру, ссылаясь на исторический путь торговли и новых технологий для инициации трансформаций и изменений в обществе. Здание становится скульптурным зрелищем света и тени, выражающим трансформацию древнего Шёлкового пути в солнечный путь, применяющим энергию ветра и света для освещения скульптуры.

Мероприятие проводится при поддержке IASPIS – Международная Программа по Визуальному и Прикладному Искусству Шведского Комитета по Грантам и культурного фонда Langmanska.

Лесли Джонсон (Швеция/США) делится опытом различных вопросов и ситуаций в тексте и визуальном искусстве через широкую сеть материалов, техник и методов: начиная от заказанных публичных скульптур или анонимных вмешательств до открыток. Юмор является центральной стратегией ее творчества. Проживая в Швеции с 1989 года, в последнее время она также курирует и проводит тематические выставки в Galleri Box в Гётеборге, относящиеся к рынку недвижимости. Она член совета Bohuslan (KKV) Collective Workshop, и профессор – исследователь в Гётеборгском Университете.

Джозефина Пош (Швеция) художник, который работает в расширенной сфере скульптуры. Ее практика по конкретным ситуациям и исследование касается окружающей среды и устойчивому развитию, затрагивая материальные исследования, находящиеся на границе со скульптурой, новым медиа – искусством и социальной работой. Джозефина Пош активный куратор, активист и лектор в университете Valand Academy в Гётеборге, учредитель культурного производства Snowball и член Шведской Ассоциации Скульпторов.

Про ARTIM
YARAT с удовольствием объявляет о расширении площадок нашего проекта ARTIM в Баку. Приняв решение о концентрации исключительно на нашей некоммерческой деятельности, которая остается ключевой миссией YARAT, мы собираемся переделать существующую галерею YAY в специальный центр для «взращивания» художественных талантов.

Галерея YAY (переводится с азербайджанского языка как «поделись») была создана еще в 2012 в рамках наших обязательств по поддержке инфраструктуры для художников в Азербайджане. По мере того, как это пространство более устоялось, мы почувствовали, что имеем возможность отойти от галерейной модели и предоставить дополнительную площадку местным и иностранным художникам для развития и экспериментов.

С момента создания в 2015 году ARTIM (переводится с азербайджанского языка как 'прогресс') посвящен демонстрации экспериментов и новых работ начинающих художников – как местных, так и иностранных – из программы резидентуры YARAT. На существующей площадке в Старом городе проводится множество мелких проектов; кроме того, на ней располагается АRTIM Lab – программа, благодаря которой молодые артисты могут принять участие в семинарах и ежедневных студиях, создавая новые идеи и работы; открывая новую площадку, мы с гордостью сообщаем, что эти инициативы будут реализовываться в еще более широком масштабе.

Адрес: Проектное Пространство ARTIM, Ичеришехер, ул. Кичик Гала, 5
Режим работы: Вторник – Воскресенье, 12:00 – 20:00
Дополнительная информация: www.yarat.az; 0125051414

_______
YARAT Contemporary Art Space is pleased to announce public talk of Swedish/American artists Leslie Johnson and Josefina Posch in ARTIM Project Space.

June 28, 7 pm
ARTIM Project Space (Icherisheher, 5 Kichik Gala str.)
Admission is free

Leslie Johnson and Josefina Posch will present their practices and speak about their first collaborative project "The Metamorphosis of Power" – a situation specific artwork in Gori and Tbilisi part of the 3rd Tbilisi Triennial in Georgia (2018). The artists revived the old Electric Trolley Bus Transformer Station in Gori as a sculpture referencing historical paths of trade and new technologies to initiate processes of transformation and change for the community. The building becomes a sculptural spectacle of shadow and light expressing the transformation of the ancient silk route to the solar route and utilizing wind and solar power to illuminate the sculpture.

Event will take place with the support of IASPIS – The Swedish Arts Grants Committee´s International Program for Visual and Applied Arts and Langmanska Cultural Foundation.

Leslie Johnson (Sweden/USA) shares experiences of diverse questions and situations, in text and visual art, through a wide constellation of material, techniques and methods: from commissioned public sculpture or anonymous intervention to postcards. Humor is central to her strategy. Living in Sweden since 1989, she also curates and produces thematic exhibitions most recently at Galleri Box, Gothenburg concerning the real estate market. She is a board member of Bohuslan (KKV) Collective Workshop, and a Professor and researcher with the University of Gothenburg.

Josefina Posch is an artist that works in the expanded field of sculpture. Her situation-specific practice and research address environmental and sustainability concerns through materiality explorations and exists in the borderline between sculpture, new media and social engaged work. Josefina Posch is active as curator, activist and lecturer at Valand Academy University of Gothenburg, founder of Snowball Cultural Productions and a member of the Swedish Sculptors´ Association.

About ARTIM
YARAT are excited to announce the expansion of our ARTIM project spaces within Baku. Taking the decision to concentrate solely on our not-for-profit activity – something which has remained at the heart of YARAT’s mission - we will now repurpose our existing YAY Gallery space as a second dedicated hub for nurturing artistic practices within the city.

YAY, meaning "share" in Azerbaijani, was founded in 2012 as part of our commitment to supporting infrastructure for artists within Azerbaijan. As the arts scene here becomes more and more established, we feel we are now best placed to move away from this gallery model, towards providing further space for both local and international artists to continue to grow and experiment.

Since its establishment in 2015, ARTIM (meaning 'progress' in Azerbaijani) has been devoted to showing experimental practices and new work by emerging Azeri art professionals and international artists from YARAT’s residency programme. Based in Baku's Old City, the existing space has featured multiple small-scale projects alongside hosting ARTIM Lab, a programme enabling young artists to engage in workshops and daily studio practice to generate new ideas and works; with the opening of the second space we are excited that these initiatives can now continue on a wider scale.

Address: ARTIM Project Space Old City (Icherisheher) 5 Kichik Qala
For more information: www.yarat.az; 0125051414
Working hours: Tuesday – Sunday, 12 pm – 8pm


Buqelemunu digər sosial şəbəkələrdə də izləyin:
Buhaqqında məlumat

Əlaqə vasitələri


Telefon:  0125051414
Ünvan:  ARTIM Layihə Məkanı, İçərişəhər, Kiçik Qala küç.,5